Περιγραφή :

Γραμμικοί χώροι.
Γραμμικοί μετασχηματισμοί.
Ορίζουσες. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα.
Διαφορικές εξισώσεις.
Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις
Συστήματα διαφορικών εξισώσεων.