Αρχές Χρηματοοικονομικής

Περιγραφή

Το Θεσμικό πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας .

Το Χρηματοοικονομικό Σύστημα.

Η Χρηματοοικονομική Λειτουργία της Επιχείρησης.

Χρονική αξία του χρήματος.- Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων

Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης

Κόστος Κεφαλαίου. Βραχυπρόθεσμη-Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Χρηματοδοτική Μίσθωση .

Προγραμματισμός της επιχειρηματικής λειτουργίας - Νεκρό Σημείο Εργασιών - Μόχλευση

Ανάλυση των δεδομένων της Επιχείρησης με αριθμοδείκτες.