Στατιστική

Περιγραφή

Θεωρία Δειγματοληψίας: Πληθυσμοί, δείγματα, επανατοποθέτηση, τυχαία δείγματα και αριθμοί.

Δειγματοληπτικές κατανομές και στατιστικές συναρτήσεις.

Συχνότητα και σχετική συχνότητα.

Στατιστικές Εκτιμήσεις: Αμερόληπτες εκτιμήσεις, σημειακές και εκτιμήσεις διαστήματος.

Εκτιμήσεις μέγιστης πιθανοφάνειας.

Έλεγχοι Υποθέσεων και Σημαντικότητας: Στατιστικές υποθέσεις, επίπεδο σημαντικότητας, έλεγχοι.

Ερµηνεία του κριτηρίου t για ανεξάρτητα και εξαρτηµένα δείγµατα.

Έλεγχος προσαρμογής χ2.

Προσαρμογή Καμπυλών, Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Προσαρμογή καμπυλών

Πολλαπλή παλινδρόμηση, τυπικό σφάλμα εκτίμησης, Συντελεστές συσχέτισης.

Συσχέτιση και ανεξαρτησία. Ερµηνεία δεικτών συσχέτισης: Pearson, Spearman

Ανάλυση Διασποράς: Σκοπός και ερμηνεία ανάλυσης διασποράς.

Πολυµεταβλητή στατιστική ανάλυση: ∆ιερευνητική και επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων,

Πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης, πολυδιάστατη γεωµετρική βαθµονόµηση οµοιοτήτων.