ΜΒΑ60: Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη

(Advanced Quantitative Methods for Managers)

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ είναι οργανωμένη στη βάση τριών θεματικών υποενοτήτων: Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση, Ανάπτυξη Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων και Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση (Advanced Quantitative Analysis)

Οικονομικά και Επιχειρηματικά Υποδείγματα

(Economic and Business Modelling)

Λήψη Αποφάσεων (Decision Making)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Επαναληπτική Ασκηση:  Re_Exams

Απαντήσεις εξετάσεων 2015: Multiple_Exams

Επιλεγμένα θέματα, Μάη 2015 : May 2015

Σύνοψη Θεωρίας :

1) Περιγραφική-Κατανομές : Descriptive-Distribution

2) Επαγωγική Στατιστική : Inferential Statistics

3) Ανάλυση Διακύμανσης-Παλινδρόμηση : Anova-Regression