Σκοπός του μαθήματος:

Να εμπεδώσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες και τεχνικές της λογιστικής. Τα θέματα τα οποία καλύπτονται είναι τα ακόλουθα: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καταχώρηση λογιστικών γεγονότων, λογιστικό κύκλωμα, πάγια στοιχεία του ενεργητικού, αποθέματα, εγγραφές προσαρμογής.