Βερολίνο: Σημαντικό ότι η δοκιμαστική έξοδος της Ελλάδας στις αγορές το 2017 είχε επιτυχία

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει την έκδοση του πενταετούς ελληνικού ομολόγου. Eκτιμά ότι το «τεστ» πέτυχε καθώς και ότι επιστροφή στις χρηματαγορές είναι θετικό γεγονός που θα ωφελήσει την Ένωση .

 

Άποψη : Κρυσταλλίδης Παναγιώτης

Ένας οικονομολόγος πρέπει να σκέφτεται οριακά.
Έστω ότι μετατρέπουμε όλο μας το χρέος σε δανεισμό απο τις αγορές υπο Αγγλικό δίκαιο.
 Συνεπώς οι τοκοχρεωλυτικές πληρωμές δεν εξομαλύνονται και δεν μετατρέπονται.
Ακόμα και υπο την υπόθεση, υψηλών ρυθμών ανάπτυξης για την Ένωση,θα πρέπει να αποπληρώσουμε 320 δις με επιτόκιο 4,5% με τις ακόλουθες ροές.

debt 2017 318

Πηγή: ΟΔΔΗΧ http://www.pdma.gr/el/debt-strategy-gr/public-debt-gr/level-of-debt-gr

 

 Εδώ να τονιστεί ότι τα ετήσια φορολογικά έσοδα του κράτους, παρά τις αιματηρές θυσίες του Ελληνικού λαού και την υπερφορολόγηση, ανέρχονται σε 50 δις. Καθίσταται λοιπόν εμφανές ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο και θα δεσμεύει τις επόμενες γενεές για πολλές δεκαετίες.