Χρηματοοικονομική ανάλυση  επιχειρήσεων (ΧΑΕ)

Περιγραφή

I. Εισαγωγικές έννοιες χρηματοοικονομικής

II. Χρονική αξία χρήματος και αποτίμηση αξιογράφων

III. Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων

IV. Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων

V. Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος

VI. Μακροχρόνια χρηματοδότηση

VII. Κόστος κεφαλαίου-ΜΣΚΚ

VIII. Κεφαλαιακή Διάρθρωση - ΜΜ

IX. Μερισματική πολιτική - Lintner

X. Εξαγορές και συγχωνεύσεις

 

Ασκήσεις - Θέματα εξετάσεων :

Αξιολόγηση Επενδύσεων :  Investment evaluation

 

Μεταπτυχιακό - Εφαρμοσμένη οικονομική και χρηματοοικονομική

Επαναληπτική άσκηση : midterm exam