Οικονομική των επιχειρήσεων  (οτε)

Περιγραφή

I. Εισαγωγή στην οικονομική των επιχειρήσεων

II. Διαχρονικός οικονομικός λογισμός των επιχειρήσεων

III. Ανάλυση και διαχείριση επιχειρηματικού κόστους

IV. Ανάλυση της ζήτησης προϊόντων

V. Ο προσδιορισμός της τιμής στην πράξη

VI. Προϋπολογισμός, ανάλυση και χρηματοδότηση επενδύσεων. Η αξία της επιχείρησης

VII. Επιχειρηματικές αποφάσεις με κίνδυνο και αβεβαιότητα