ΜΒΑ50: Οικονομική για Διοικητικά Στελέχη (Economics for Managers)

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. είναι οργανωμένη στη βάση τριών θεματικών υποενοτήτων:

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, Οικονομική των Επιχειρήσεων και Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων:

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον (International Economic Environment) Οικονομική των Επιχειρήσεων (Managerial Economics)

Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (European Business)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.

 

Ασκήσεις-Θέματα:

Exercise Duopoly Cournot : Cournot Stackelberg

Case Study:

ECB Financial Stability Report :  May 2015

Case study - Greek Debt : perpetual bonds

Sustainability Analysis IMF : haircut 2015

Unsustainability Analysis IMF : haircut updated

Insolvency : Plan B

Insolvency: Plan C